Ceník služeb

Ceník výkonů a služeb od 1.1.2014

Všeobecná ustanovení :

1. Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.
2. Ceny, uváděné jako časová hodinová sazba, lze při fakturaci skutečného výkonu dělit tak, aby byly adekvátní patnáctiminutové časové jednotce.
3. Podle Zákona o cenách č. 135/94 Sb. patří ceny uvedené v tomto ceníku,s vyjímkou odvozu a znešk.komunál.odpadu, do oblasti cen sjednávaných dohodou, z toho důvodu mohou být sjednány podle konkrétních podmínek odlišně.U odvozu a zneškodňování komunál.odpadu se uplatňuje věcné usměrňování cen.
4. V případě nepředpokládaného, z objektivních důvodů velmi výrazného zvýšení provozních nákladů, nelze vyloučit přepracování tohoto ceníku.
5. Ve smyslu Zákona č.235/2004 § 47, odst.1 a § 113 jsou všechny ceny v tomto ceníku daněny 21 % sazbou DPH.Dále je v tomto ceníku uplatněna snížená sazba DPH 15% u skupin, 16A, 16B a

16G. Předmětem sazby DPH nejsou skupiny 15A, 15B a 15F.

1. Valníková, dodávková a osobní vozidla
A. UNIMOG ( valník i sklápeč )
1A ….. 320,- Kč/hod
22,00 Kč/km
B. Dodávkový automobil RENAUT MASTER
16,- Kč/km
( 2B ….. 250,- Kč/hod) – v případě málo km
12,- Kč/hod. – čekací doba
C. Dodávkový automobil RENAUT KANGOO
10,- Kč/km
(2C ….. 150,- Kč/hod) – v případě málo km
10,- Kč/hod. – čekací doba
D. Osobní automobil VW TRANSPORTER
18,- Kč/km
(2D ….. 250,- Kč/hod) – v případě málo km
15,- Kč/hod. – čekací doba

Poznámka : – časová sazba je započítávána od výjezdu po návrat vozidla

2. Nakladače a dozéry

- časová hodinová sazba

Zařízení Sk. A 1-3 souvislé dny Sk. B nad 3 souvislé dny
skupina Kč/hod Skupina Kč/hod
UNC 060 2Aa 540,- 2Ba 510,-

Poznámka : – s časovou sazbou fakturována i cesta tam a zpět

3. Zametací stroje
A. Traktor ZETOR + zametací kartáč
Lokalita skupina Kč/hod
Ve všech obcích 3A 550,-
Přejezd do obce a zpět 27-Kč za kilometr

Poznámka : – při zametání není použito zkrápění

4. Kropící vozy
A. Kropící vůz UNIMOG
Lokalita skupina Kč/hod
Ve všech obcích 4A 320,-
Čištění s obsluhou 4Aa 550,-
Přejezd do obce a zpět 22,-Kč za kilometr

Poznámka : – sazba pro kropící stroj je uvedena včetně užitkové vody

5. Nosiče kontejnerů

( odvoz velkoobjemových kontejnerů s odpadem na skládku TKO ve Svébořicích zajišťujeme ve spolupráci s fy. COMPAG CZ s.r.o.)

Kontejnery 5 – 12 m3

Přepravné 33,00 Kč/km
Nakládka, vykládka 75,00 Kč/15min nakládka, vykládka
Pronájem kontejneru 35,00 Kč/den

Kontejner 1,8 m3

Přepravné 21,00 Kč/km
Nakládka, vykládka 65,00 Kč/15min nakládka, vykládka
Pronájem kontejneru 10,00 Kč/den

Ceny za likvidaci odpadu jsou stanoveny dle zvláštního ceníku

6. Nosiče kontejnerů – běžná přeprava

(zajišťujeme ve spolupráci s fy: COMPAG CZ s.r.o.)

A. Multikáry M25
6A ….. 21,00 Kč/km

(+ 65,- Kč/15 min. – vynucené prostoje,nakládka,vykládka)

B. Liaz 151, Š 706
6B ….. 33,00 Kč/km

(+ 75,-Kč/15 min. – vynucené prostoje,nakládka,vykládka)

7. Traktory

( mimo zimní údržbu MK )

Zetor 7745, 6340, 5211
7A ….. 410,- Kč/hod

Časová sazba je započítávána od výjezdu po návrat vozidla

B. Traktorový přívěs

Použití za traktorem

7Ba ….. 30,- Kč/hod

Přistavení zákazníkovi do druhého dne

7Bb ….. 300,-Kč/den
8. Zádlažba-rekonstrukce chodníků
A. Základní cena podle rekonstrukce a použité dlažby
8A zámková dlažba…………….. 390,- Kč/m2
8B kamenná dlažba 10×10…… 490,- Kč/m2
8C kamenná dlažba 5×5……… 590,- Kč/m2

( Cena komplet za přípravu a pokládku bez dlažby. )

9. Montážní plošiny
A. Mercedes MP 15
Lokalita Bez výkonu řidiče na ploš. S výk. řidiče na plošině
skupina Kč/hod Skupina Kč/hod
Ve všech obcích 9Aa 450,- 9Ab 520,-
+ 25,-Kč/km za přejezd tam a zpět
10. Zimní údržba místních komunikací
A. Sypač-multik.MAGMA
10A ….. 550,- Kč/hod

( sdružený výkon-jízda, pluhování a posyp)

B. Traktor Z 7745, 6340, 5211
10B ….. 490,- Kč/hod

( jízda, pluhování)

C. Traktůrek kultivátor s radlicí a posypem – úklid chodníků
10C ….. 360,- Kč/hod

( sdružený výkon-jízda, pluhování a posyp)

D. Traktůrek STIGA s radlicí – úklid chodníků
10C ….. 320,- Kč/hod

( sdružený výkon-jízda, pluhování )

E. Nakladač UNC 060 – úklid parkovišť a větších ploch
10D ….. 560,- Kč/hod

Poznámka : – v sazbách není zakalkulován posypový materiál

11. Pomocná strojní zařízení – s jednočlennou obsluhou
Ozn. Zařízení Skupina Kč/hod
A Mobilní diesl.kompresor 11A 420,-
B Benzinová řetězová pila 11B 300,-
C Vibrační pěch 11C 250,-
D Zhutňovací (vibrační) deska 11D 340,-
E Mobilní benzinová centrála 11E 170,-
F Stolní pila na řezání dlažby 11F 330,-
G Štěpkovač 11G 410,-
H Pila na řezání asfaltu
Řezání do 5 cm hl. 11Ha 90,-Kč/bm
Ŕezání nad 5 cm hl. 11Hb 110,-Kč/bm
I Strunová sekačka 11I 270,-
J Traktůrek na sekání trávy 11J 290,-
K Sekačka na trávu s pojezdem 11K 250,-
12. Ostatní pracovní výkony
Ozn. Výkon Skupina Kč/hod./jednoho pracov.
A Správa bytů 12A 145,- Kč/byt za měsíc
B Zámečnické práce 12B 260,-
C Elektrikářské práce 12C 250,-
D Dlaždické práce 12D 270,-
E Ruční čištění MK 12E 230,-
F Zahradnické práce 12F 210,-
G Zednické práce 12G 240,-
H Nespecifikované pomocné práce 12H 200,-
J Likvidace černých skládek 12J 1500,- Kč/jednu tunu odpadu
13. Údržba zeleně
Ozn. Výkon Skupina Cena v Kč
A Sekání trávy – strunová sekačka 13A 3,50 Kč/m2
B Sekání trávy – traktůrek / sekačka 13B 2,50 / 2,20 Kč/m2
C Hrabání listí 13C 2,- Kč/m2
D Pletí, čištění záhonů 13D 210,- Kč/hod.
E Svahová sekačka 13E 1,- Kč/m2
14. Pronájem sběrných nádob na odvoz odpadů
Ozn. Výkon Skupina Kč/rok Kč/měsíc
A Velkoobjemový kontejner 5-12 m3 14Aa 12.000,-
14Ab 1000,-
14Ac 35,- Kč/den
B Velkoobjemový kontejner 1,8 m3 14Ba 2400,-
14Bb 200,-
14Bc 10,- Kč/den
C Sídlištní kontejner 1100 l 14Ca 1250,-
14Cb 105,-
D Popelnice 110 l 14Da 250,-
14Db 21,-
E Popelnice 70 l 14Ea 170,-
14Eb 14,-
F Popelnice 240 l 14Fa 520,-
14Fb 44,-

Poznámka : – Ozn. A a B zajišťujeme ve spolupráci s fy: COMPAG CZ s.r.o.

15. Hřbitovní poplatky
Ozn. Lokalita – místo Skupina Počet let Cena v Kč
A Jablonné v Podještědí 15A
Hrobové místo do 2 m2 15Aa 10 600,-
Hrobové místo – Dvojhrob do 4 m2 15Ab 10 1200,-
Každý další 1 m2 15Ac 10 200,-
Urnové místo 15Ad 10 300,-
Hrobka – 1 m2 15Ae 1 30,-
B Heřmanice – Petrovice 15B
Hrobové místo do 2 m2 15Ba 15 450,-
Hrobové místo – dvojhrob do 4 m2 15Bb 15 900,-
Každý další 1 m2 15Bc 15 150,-
Urnové místo 15Bd 15 225,-
Hrobka – 1 m2 15Be 1 15,-
C Vsypová loučka 15C
Jednorázový poplatek za využitívsypové loučky 15Ca    –––– 1000,-

Poznámka : – ceny uvedené ve skupině 15A a 15B nejsou předmětem DPH

 

16. Ostatní služby
Ozn. Druh poskytované služby Skupina Cena v Kč / ks / týden
A Inzerce a reklama – otevřená plocha 16A
Plakát do velikosti A 4 16Aa 40,-
Plakát od velikosti A 4 16Ab 50,-
B Inzerce a reklama – uzavřená plocha 16B
Inzerát, plakát do velikosti A 4 16Ba 15,-
Inzerát, plakát od velikosti A 4 16Bb 20,-
C Potvrzení – platby 16C
Vystavení různých potvrzení / mimo pracovních a sociálních záležitostí / 16Ca 25,-
Platba za nájemné v hotovosti do pokladny 16Cb 8,-

Výše sazby DPH od 1.1.2013
- základní = 21%
- snížená = 15%